Algemene voorwaarden

 

Contact gegevens For-rest Vitality
T.a.v. Marleen Kromkamp 
Gerrit van der Veenlaan 4a
3743 DN Baarn
Kamer van Koophandelnummer 67895239 
Contact via: info@for-rest.nl

Voorwaarden Yoga en ademwerk

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de yogalessen en (verbonden) ademsessies en ademcirkels geschiedt volledig op eigen risico. For-rest Vitality kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan For-rest Vitality door te geven. Mocht je in het bijzonder last hebben van hartklachten, hoge of lage bloeddruk, psychische problemen, chronische hyperventilatie, epilepsie, glaucoom nu of in het verleden, of andere klachten waar je over twijfelt of dit samengaat met yoga of ademwerk, kan het verstandig zijn om even met een arts te checken of neem van tevoren telefonisch contact op met de begeleider/coach/docent. Te allen tijde geldt dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw keuze tot deelname aan de activiteiten. 
 • Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om. Voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen of ademhalingsoefeningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales of (verbonden)ademsessie. Meld klachten aan de docente vóór de yogales of (verbonden)ademsessie.
 • Deelname aan een van de lessen of (verbonden) ademsessie betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • For-rest Vitality behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Lidmaatschap en betaling Yoga

 • Je kunt vrijblijvend een pakket van drie proeflessen volgen. 
  Als je een proefles wilt volgen, graag van tevoren contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
  Aanmelding en betaling per blok
 • Je meld je aan per blok. Afhankelijk van het aantal weken/lessen in het blok betaal je een vast bedrag voor het gehele blok. Voor prijzen bekijk site. Afmeldingen zijn voor eigen rekening. Er vindt geen restitutie plaats. Bij afwezigheid, gelieve uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden, zodat we iemand anders nog blij kunnen maken met jouw plek.
  Een afgemelde les kun je eventueel inhalen op een ander moment in de week, tijdens het geldende blok op basis van beschikbaarheid.
  Aanmelding per les of strippenkaart
  Er zijn 2 strippenkaarten mogelijk:

 • 10 rittenkaart met een geldigheidsduur van 3 maanden – €160,00 ( Je meld je aan voor een vast moment in de week)
  10 rittenkaart met een geldigheidsduur van 5 maanden – €172,50 ( je meld je per keer aan, in overleg ivm beschikbare plaatsen)
  Geplande vakantieweken tellen niet mee, waarbij de einddatum van de rittenkaart met het aantal vakantie weken wordt opgeschoven.
 • Bij een 10 rittenkaart – 3 maanden geldig. Binnen deze periode van 3 maanden ben je aangemeld voor een wekelijkse yogales. Bij verhindering kun je je kosteloos afmelden tot 24 uur* voor aanvang les per app op 06-49966613. Bij minder dan 24 uur* wordt de les van de rittenkaart afgetrokken.
  Een afgemelde les kun je eventueel inhalen op een ander moment in de week, tijdens de geldigheidsduur van de strippenkaart.
 • Bij een 10- strippenkaart -5 maanden geldig, meld je je aan op de gewenste les in overleg met de docent per app (06-49966613) of per mail (info@for-rest.nl) i.v.m. beschikbaarheid. Ook hier geldt na aanmelding, kosteloos afmelden tot 24 uur* voor aanvang les.
 • Bij een strippenkaart wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Bij For-rest kun je ook gebruik maken van losse lessen. Zodra deze betaald is, kan je je aanmelden voor de gewenste yogales. Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. beschikbaarheid les. Ook hier geldt na aanmelding, kosteloos afmelden tot 24 uur* voor aanvang les.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt For-rest Vitality zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.

  Afmelden Privé lessen, workshops, 1-day retraites:

 • Bij annulering tot 1 week van te voren is kosteloos.
 • Bij annulering binnen 1 week tot 48 uur voor aanvang van de sessie, workshop of retraite, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 48 uur* voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

Lidmaatschap en betaling ademsessie en ademcirkels

 • Je kunt via de website een 1-op-1 ademsessie of ademcirkel boeken en betalen.
 • Bij annulering of wijziging tot 1 week van te voren is kosteloos.
 • Bij annulering binnen 1 week tot 48 uur voor aanvang van de sessie, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Of kan in overleg gepland worden op een ander moment.
 • Bij annulering binnen 48 uur* voor aanvang vindt geen restitutie plaats.
  *in geval van overmacht bekijken we de situatie en zoeken we naar een passende oplossing.

Wijziging

 • Mocht door For-rest Vitality een of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen worden verrekend of terugbetaald.
 • For-rest Vitality heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
 • For-rest Vitality heeft het recht zonder opgave van redenen leslocatie te wijzigen.
 • Op feestdagen en schoolvakanties is For-rest Vitality gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart.
 • Wanneer een les of sessie onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd.

Voorwaarden Coaching, Advies & Training

Artikel 1 Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met For-rest Vitality en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

Artikel 2 Bedrijfsomschrijving:
For-rest Vitality richt zich op coaching, advies en training binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit zulks in de meest ruime zin. For-rest Vitality is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 67895239.

Artikel 3 Definities:

Opdrachtnemer is in deze For-rest Vitality die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van For-rest Vitality.

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd na het eerste intakegesprek aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van de coaching, advies- of training een exemplaar getekend retour.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst:

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren waarbij zij opdrachtgever zoveel mogelijk inzicht verschaft ten aanzien van haar competentie. In het kader van de ontwikkeling van haar competenties maakt opdrachtnemer gebruik van intervisie en supervisie. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting resultaatsverplichting.
 • Opdrachtnemer is aangesloten bij het kwaliteitsregister van het Nederlands genootschap van Vitalogen en heeft zich verbonden haar werkaamheden uit te voeren volgens de gedragscode van het NGvV.
 • Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar/zijn NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 Prijzen en Offertes:
Aan het intakegesprek zijn de kosten van een coachingssessie verbonden. In dit gesprek bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer of en onder welke condities een overeenkomst zal worden aangegaan.
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.
In de overeenkomst zullen nadere prijsafspraken worden vastgelegd. Eventuele kosten van uit te voeren testen zullen apart worden doorberekend.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden:
Betaling dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer: NL93 0316088595 ten name van For-rest Vitality te Baarn. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van twee weken.
Bij niet-tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd op het openstaande bedrag en indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.
Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtgever.

Artikel 7 Duur en beëindiging:
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 Het verzetten van afspraken:
Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak niet binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtgever de kosten in rekening moeten brengen. Afspraken die geannuleerd worden of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Geheimhouding:
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de advies, coaching of training sessies.
In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 Aansprakelijkheid:
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een advies, coaching sessie of training. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 Klachtenprocedure
Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.