Privacybeleid

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.  Toelichting op het Reglement

For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit expliciet om uw toestemming moet vragen.

2.  De persoonsgegevens die For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit gebruikt en het doel van het gebruik

For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van

For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit, de website bezoekt, via For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit werkt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit of per e-mail contact met ons opneemt. For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit -organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit verstrekte persoonsgegevens;
 • For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5.  Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@for-rest.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit opnemen en probeert For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit.

Privacyreglement For-rest Coaching, Yoga & Vitaliteit versie mei 2021